הוראות חוזר צירוף לביטוח 1/10/2018

חוזר צירוף לביטוח וחוזר החידושים בהתאם להנחיות הפיקוח על הביטוח תוקף 1/10/2018

 

בהתאם לחוזר הפיקוח על הביטוח בתוקף מ-1/10/2018 , לא ניתן לערוך

כל ביטוח או חידוש ללא קבלת היתר מהמבוטח, הכולל שליפת נתונים

מהר הביטוח  harb.cma.gov.il .

כל הפעולות הנ”ל מחויבות לפי הנחיות הפיקוח בעניין: מכירת ביטוח

חדש/חידוש ביטוח קיים, הוספת כיסוי ביטוחי, הרחבה של כיסוי ביטוחי

קיים, או הוצאת כתב שירות לביטוח קיים.

אחריותנו כסוכני ביטוח ליישם במדויק את חוזר הצירוף.

לעניין אחריות סוכן הביטוח , קובע החוזר כי לגבי סוכן ביטוח הפועל

מטעמה של חברת ביטוח יחולו הוראות החוזר ביחד ולחוד !

המשמעות הנה כי עלינו סוכני הביטוח לוודא קיומם של כל הוראות

החוזר , חרף העובדה כי מצוין בחוזר שהחובה חלה עליך (המבוטח) ועל

חברת הביטוח.